Historia Forum

Branże uczestników Cel/tematyka przewodnia forum, imprezy towarzyszące Forum - rok
Budowlana, metalowa i maszynowa, drzewna, tekstylno-odzieżowa i inne. Stworzenie firmom z wojewodztwa jeleniogórskiego możlwości nawiązania bezpośrednich kontaktów z firmami niemieckimi. / Były czynne punkty informacyjne, w których eksperci udzielali porad w zakresie: cła, podatków, podstaw prawnych polsko-niemieckiej współpacy gospodarczej. 1995
Budowlana, metalowa i maszynowa, drzewna, tekstylno-odzieżowa i inne. Stworzenie firmom z wojewodztwa jeleniogórskiego możlwości nawiązania bezpośrednich kontaktów z firmami niemieckimi 1996
Przemysł metalowy, maszynowy, drzewny, papierniczy, tetstylny, odziezowy, chemiczny , spożywczy, budownictwo,górnictwo, i kopalnictwo. Przedstawiono:
1. Możliwości inwestowania w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Kamiennej Górze,
2. Nadchodzące zmiany w polskim prawie celnym,
3. Doświadczenia niemieckich przedsiębiorców w Polsce.
Najważniejszym punktem Forum była giełda kooperacyjna.
1997
Przemysł metalowy i maszynowy, drzewny i paierniczy, tekstylny i odzieżowy oraz budownictwo. Dodatkowo wzięły udział 4 niemieckie firmy doradczo-konsultingowe oraz 2 reprezentujace landy Saksoni i Brandenburgii Prezentacja Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze, przedstawiono film o Jeleniogórskiej Sieci Informacji Turystycznej, odbyły się dwie prelekcje , jedna dot, problemów polsko-niemieckiej  współpracy gospodarczej (TWG), a druga -inwestycji niemieckich w Polsce (PAIZ). Najważniejszym punktem Forum były rozmowy kooperacyjne. 1998
Metalowa, maszynowa, spożywcza, odzieżowa, budowlana, włókiennicza, handlowa, textylna, chemiczna, piekarnicza, cukiernicza, doradztwo gospodarcze, telekomunikacyjna, drzewna, ceramiczna, stolarstwo, bankowość, usługi, reklama, architektura, elektryczna,  Najważniejszym punktem Forum była giełda kooperacyjna, w trakcie której firmy przedstawiły swoje oferty oraz mogły nawiązać bezpośrednie kontakty. Zostały wygłoszone referaty na tematy, dot.: Instytucjonalnego wspomagania niemieckich inwestorówwPolsce (TWG), Zasad funkcjonowania programu CROSS BORDER PHARE (UMWD) i Korzyści dla firm inwestujących w SSEMP w Kamiennej Górze. 1999
Przemysł metalowy i maszynowy, drzewny, tekstylny i odzieżowy, spożywczy, budownictwo oraz instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości. Głównym celem było umożliwienie firmom z obszaru obejmującego przygraniczne powiaty z regionu dolnośląskiego nawiązania bezpośrednich kontaktów z firmami niemieckimi. Najważniejszym punktem Forum była giełda kooperacyjna. W ramach Forum odbyła się konferencja, podczas której omówione zostały zagadnienia związane z polityką Rządu (MG)oraz samorządu dolnośląskiego w zakresie wspierania i rozwoju MŚP (UMWD), a także zagadnienia dot. aktualnego stanu polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej (PNTWG) oraz korzyści z inwestowania w SSEMP w Kamiennej Górze. 2000
Branże: metalowa i maszynowa, tekstyla i odzieżowa, drzewna i meblarska, budowlana i inne,  Zaprezentowano referaty na następujące tematy:
- "Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze - stan i tendencje rozwoju"(TWG)
- "Praktyczne wskazówki dla firm polskich i niemieckich przy wzajemnej współpracy" (TWG)
- "Zarządzanie ryzykiem w kontaktach hadlowych" (IHK Dresden)
Zasadniczym punktem była giełda kooperacyjna, czyli bezpośrednie rozmowy pomiędzy przedsiębiorcami wg ustalonego harmonogramu spotkań.
2001
Branże: metalowa, maszynowa i elektro-maszynowa, tekstylna i odzieżowa, drzewna i papiernicza, meblarska oraz budownictwo, firmy konsultingowe i pośrednicy handlowi. Celem było umożliwienie firmom z obszaru obejmującego powiaty Dolnego Śląska nawiązania bezpośrednich kontaktów z firmami niemieckimi przygranicznych landów. Zasadniczym punktem była giełda kooperacyjna, podczas której odbyły się spotkania bilateralne, zgodnie za ustalonym harmonogramem rozmów. Podczas seminarium wygłoszono referaty na temat: polsko-niemieckich stosunków gospodarczych, praktycznych wskazówek, dot. wzajemnej współpracy oraz programów pomocowych dla MSP. Do dyspozycji uczestników byłu  punkty informacyjne, w których eksperci udzielali porad w zakresie: przepiców celnych i przewozowych,systemu podatkowego i finansów, podstaw prawnych polsko-niemieckiej współpacy gospodarczej. W formie stoisk informacyjnych zaprezentowały się instytucje otoczenia biznesu - partnerzy forum oraz SSEMP, WCTT, ETB, ER Nysa. 2002
Branże: metalowa i maszynowa, elektro-maszynowa, elektroniczna, samochodowa i pojazdów mechanicznych, elektryczna, energetyczna, energia odnawialna, budownictwo naziemne i podziemne, górnistwo i kopalnictwo, drzewna, turystyczna oraz firmy konsultingowe i pośrednicy handlowi Tematyka referatów podczas części seminaryjnej Forum: Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze (TWG), Udzielanie wskazówek dotyczących wzajemnej współpracy (TWG) oraz Krajowe i unijne programy wsparcia dla MŚP (PARP).
Najważniejszym punktem Forum była giełda kooperacyjna, firmy miały możliwość indywidualnego doboru partnerów do rozmow poprzez stronę internetową. Były prowadzone punkty konsultacyjne - prawne, celne, finansowe i podatkowe oraz stoiska informacyjne - IOB, banki, itp.
2003
Branże: drzewna, metalowa i maszynowa, produkcyjna, elektryczna, transportowa, górnictwo i kopalnictwo, prawnicza, budowlana, samochodowa i pojazdów mechanicznych, tworzyw sztucznych, doradztwo podatkowe, gospodarcze i prawne Podczas części seminaryjnej odbyły się prezentacje ofert 4 firm polskich i 4 niemieckich. Najważniejszym punktem Forum była giełda kooperacyjna, firmy miały możliwość indywidualnego doboru partnerów do rozmow poprzez stronę internetową. Były prowadzone punkty konsultacyjne - prawne, celne, finansowe i podatkowe oraz stoiska informacyjne - IOB, banki, itp. 2004
Branże: metalowa i maszynowa, elektro-maszynowa, elektrotechniczna, elektryczna, energetyczna, energia odnawialna, budownictwo naziemne i podziemne, górnictwo i kopalnictwo, drzewna, informatyka i telekomunikacja, ochrona środowiska oraz firmy konsultingowe, pośrednicy handlowi Zasadniczą część stanowiła Giełda Kooperacyjna, podczas której odbyły się bezpośrednie rozmowy pomiędzy przedsiębiorcami.
Poprzedziło ją seminarium z referatam,i nt.:
-"Praktyczne wskazówki dla firm polskich i niemieckich w działalności na Jednolitym Rynku Europejskim" (TWG),
-"Legalne możliwości pracy polskich firm w Niemczech"(ET&CC Goerlitz)
- "Instrumenty rozwoju przedsiębiorczości - krajowe i unijne programy wsparcia dla MSP" (PARP)                            - Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze w warunkach integracji europejskiej i globalizacji gospodarki światowej ( AE Wrocław).         Były prowadzone punkty konsultacyjne - prawne, celne, finansowe i podatkowe oraz stoiska informacyjne - IOB, banki, itp.
2004
Branże: metalowa i maszynowa, elektro-maszynowa, elektroniczna, samochodowa i pojazdów mechanicznych, elektryczna, energetyczna, energia odnawialna, budownictwo naziemne i podziemne, górnistwo i kopalnictwo, drzewna. Zasadniczą część stanowiła Giełda Kooperacyjna, podczas której odbyły się bezpośrednie rozmowy pomiędzy przedsiębiorcami. Zaprezentowano następujące referaty:
-Stworzenie ponadgranicznej sieci kooperacji zakładów budowy maszyn i obróbki metalu w Polsce, Niemczech i Czechach (TGZ Bautzen)
- Pomoc przedsiębiorcom w zakresie miedzynarodowej współpracy gospodarczej i technologicznej (TWG)
- Współpraca niemiecko-polska przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków publicznych przy prowadzeniu projektów innowacyjnych w zakresie opracowania nowych technologii lub produktów (ETB Neisse)
- Międzynarodowe partnerstwo jako podstawa współpracy gospodarczej w Unii Europejskiej ( HK Leipzig)
- Wsparcie transferu nowoczesnych technologii do firm (WCTT PW)
Były prowadzone punkty konsultacyjne - prawne, celne, finansowe i podatkowe oraz stoiska informacyjne - IOB, banki, itp.
2005
Branże: metalowa, budownicza, ślusarska, maszynowa, elektro-maszynowa, produkcyjna, spawalnictwo, energetyczna, energia odnawialna, wydobywcza, technologiczna, informatyka, rzeźbiarstwo, telekomunikacja, wytwórcza, transport, handel, doradztwo podatkowe, motoryzacyjna Głównym celem Forum było wsparcie polskich firm w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów handlowych z firmami niemieckimi, promocja innowacyjnych rozwiązań i transferu technologii. W części seminaryjnej odbyły się prezentacje poszczególnych partnerów Forum oraz prezentacje ich działań na rzecz wspierania MSP 2006
Branże: metalowa, budownicza, ślusarska, maszynowa, spawalnictwo, energetyczna, energia odnawialna, informatyka, telekomunikacja, motoryzacyjna Głównym celem Forum było wsparcie polskich firm w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów handlowych z firmami niemieckimi, czemu posłużyła Giełda Kooperacyjna. W części seminaryjnej Forum odbyły się prezentacje 4 niemieckich firm i polskiej IOB. 2007
Branże: budownictwo, tworzywa sztuczne, metalowa, maszynowa, drzewna, kopalnictwo i przemysł górniczy, energia odnawialna, elektroteczniczna Celem Forum było upowszechnianie i promowanie idei innowacyjności, wymiany wiedzy, wzmocnienia potencjału kadr, zwiększenia świadomości profesjonalizmu przedsiębiorców, pracowników sfery b+r, instytucji otoczenia biznesu w zakresie innowacyjności i transferu technologii. 2008
Branże: metalowa i maszynowa, elektroniczna, elektryczna, energetyczna, energia odnawialna, budownictwo, górnictwo i kopalnictwo, drzewna, informatyczna i ochrona środowiska  W Forum poraz piewszy uczestniczyła strona czeska.  Hasłem przewodnim Forum było: Razem 5 lat w Unii Europejskiej. Celem Forum było upowszechnianie i promowanie idei innowacyjności, wymiany wiedzy, wzmocnienia potencjału kadr, zwiększenia świadomości profesjonalizmu przedsiębiorców, pracowników sfery b+r, instytucji otoczenia biznesu w zakresie innowacyjności i transferu technologii.               Opracowano i poraz pierwszy zastosowano oprogramowanie - forum system - zgłoszenia i umawianie spotkań poprzez intermnet. 2009
Branże: metalowa i maszynowa, elektroniczna, elektryczna, energetyczna, energia odnawialna, budownictwo, drzewna, informatyczna i ochrona środowiska. Nowe branże: techniki środowiskowe, energia odnawialna, bogazownie. Celem Forum było upowszechnianie i promowanie idei innowacyjności, wymiany wiedzy, wzmocnienia potencjału kadr, zwiększenia świadomości profesjonalizmu przedsiębiorców, pracowników sfery b+r, instytucji otoczenia biznesu w zakresie innowacyjności i transferu technologii. Tematyka przewodnia: techniki środowiskowe, energia odnawialna, bogazownie. 2010
Budowlana i remontowa, maszynowa, produkcyjna, metalowa, energetyczna i surowcowa, spawalnicza, tworzyw sztucznych, transportowa, drzewna. Nowe branże: ochrona środowiska i gospodarka odpadami, energia odnawialna ( biogazownie) Tematyka przewodnia forum:
"Energooszczędne budownictwo i inżynieria środowiska/ochrona i gospodarka odpadami"                     W części seminaryjnej poprowadzono prezentacje:
 „Racjonalna gospodarka energetyczna w firmie” – Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
 „Uwarunkowania dotyczące budowy małych elektrowni wodnych w krajach Unii Europejskiej” – Centrum Innowacji i Rozwoju Energii Odnawialnych
 „Polsko-Niemiecka gospodarka energetyczna: wspólne sieci, wspólny rynek.” -Dreberis GmbH
 „Projekt kooperacyjny „Umwelt  – Pl  ’11” – odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami” - Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH.
 „Wykorzystanie źródeł odnawialnych energii na terenie Republiki Czeskiej” - Czech Biomass Association
                
2011
Produkcyjna, doradztwo inwestycyjne biznesowe i podatkowe, tworzyw sztucznych, energetyczna, metalowa, oświetleniowa, konstrukcyjna, informatyczna, sprzedaży, mechaniczna, technologiczna, budowlana, logistyka i spedycja, ochrony środowiska, spawalnictwo, metalowa, ekologiczna, drzewna, motoryzacyjna, chemiczna,  przemysł górniczy, stalowy, cementowy, samochodowy, geologia inżynieryjna, przetwarzanie odpadów elektrotechnicznych Cele:
1. Wzmocnienie potencjału gospodarczego polsko-czeskiego pogranicza.
2. Promocja regionalnych produktów poprzez propagowanie lokalnego rzemiosła.
3. Podniesienie konkurencyjności polskich i czeskich przedsiębiorstw poprzez wzajemną kooperację oraz transfer wiedzy.

Tematyka przewodnia forum:
"Technika dla kolei"
2012
Branże: elektroniczna, maszynowa, metalowa, budowlana i remontowa, informatyczna, spedycja i logistyka, tworzywa sztuczne, oświetleniowa, drzewna, paliwowa, transport, spawalnictwo, medyczna, wytwórcza,  techniczna, gumowa, ciepłownicza, mechaniczno-konstrukcyjna, ekologiczna, energetyczna,  przetwórstwa surowców wtórnych, przemysł górniczy. Cele:
1. Pozyskanie informacji w ramach punktów zorganizowanych przez instytucje otoczenia biznesu,
2. Nawiązanie kontaktów gospodarczych w ramach Giełdy Kooperacyjnej

Tematyka przewodnia Forum: Logistyka

2013
Grupą docelową 21. Forum są MŚP z następujących branż, tj.: IT i nowe materiały, logistyka, metalowa i maszynowa, elektroniczna, elektryczna, energetyczna, energia odnawialna, budownictwo, informatyka oraz automatyka przemysłowa, drzewna, tworzywa sztuczne, poddostawcy dla przemysłu, ochrona środowiska. Tematyka tegorocznego Forum to - zastosowanie technologii informacyjnej  IT we wszystkich branżach gospodarki, która wskaże przedsiębiorcom nowe możliwości kooperacji gospodarczej.  2014